Chức năng và nhiệm vụ

A. Quản lý hệ thống mạng máy tính chung toàn trường.

1. Chủ trì xây dựng, triển khai đề án mạng giáo dục. Duy trì kết nối mạng nội bộ với mạng diện rộng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quản trị mạng tin học cục bộ và kết nối Internet. Triển khai, duy trì việc kết nối giữa các cơ quan đơn vị trong trường.

2. Phối hợp thực hiện các chương trình, dự án về thông tin tư liệu, CNTT thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo; tiếp nhận, quản lý, vận hành các hệ thống CNTT được bàn giao cho Trường thông qua các dự án CNTT của Bộ hoặc các tổ chức trong và ngoài nước.

B. Quản lý hệ thống thông tin của trường ĐHSP Hà nội.

1. Chủ trì xây dựng và triển khai đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước, phục vụ quản lý, điều hành của Hiệu trưởng.

2. Xây dựng, quản lý và thực hiện hệ cơ sở dữ liệu về giáo dục đào tạo, các hệ thống thông tin quản lý giáo dục, các phần mềm quản lý giáo dục. Quản lý và điều hành trung tâm tích hợp dữ liệu của trường ĐHSP Hà Nội.

3. Xây dựng, điều hành và quản lý website của trường ĐHSP Hà Nội đảm bảo cập nhật thông tin.

4. Ứng dụng CNTT và truyền thông vào các hoạt động thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin: phân tích số liệu về giáo dục đào tạo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của Trường. Phối hợp với các cơ quan chức năng xuất bản và phát hành các ấn phẩm về thông tin tư liệu, số liệu về lĩnh vực giáo dục đào tạo.

C.Tư vấn và hỗ trợ thông tin trong lĩnh vực CNTT

1. Chủ trì xây dựng phương án phát triển, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về ứng dụng CNTT và truyền thông trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tổ chức hoặc giám sát thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Phối hợp đề xuất những nội dung nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thông tin, phát triển công nghệ thông tin trong giáo dục đào tạo; ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Tham gia Ban chỉ đạo CNTT của Trường. Tham gia thẩm định các dự án CNTT do Trường quản lý.

D. Nghiên cứu công nghệ và đào tạo.

1.   Thực hiện các hoạt động hợp tác, trao đổi với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước về công tác CNTT, thông tin tư liệu theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Trường.

2.   Tổ chức thực hiện các dịch vụ về chuyển giao công nghệ, tư vấn và xử lý thông tin; xây dựng, tuyển chọn, khai thác, phổ biến phần mềm quản lý giáo dục, phần mềm dạy học cho các đơn vị trong trường.

3.   Hỗ trợ trong việc chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ và hỗ trợ hoạt động cho các trung tâm thông tin, trung tâm tin học của các đơn vị và các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Trường.

4.   Phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hướng dẫn nghiệp vụ về thông tin tư liệu, CNTT và truyền thông trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo cho cán bộ, công chức và những người làm công tác giáo dục đào tạo.

E. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.